HOSTEL PIASKOWY

Zapraszamy do naszego hostelu
położonego w zabytkowej części Wrocławia w pobliżu
Rynku i Ratusza, obok Hali Targowej

Regulamin

§ 1
Definicje/Dane

• Hostel Piaskowy - ilekroć w regulaminie mowa jest o Hostelu Piaskowym należy przez to rozumieć: Hostel Piaskowy przy ulicy Piaskowej 15, 50 – 158 Wrocław, zwany dalej Hostel.

• Gość Hostelu – osoba fizyczna korzystająca z usług Hostelu w tym również z usług na stronie internetowej Hostelu, zwany dalej Gość.

§ 2
Rezerwacja

• Hostel wynajmuje:
a) łóżka w pokojach wieloosobowych
b) pokoje w całości
c) hostel dla grup zorganizowanych. Wynajęcie Hostelu na wyłączność dla grupy zorganizowanej jest możliwe po wcześniejszych ustaleniach z Menadżerem Hostelu.

• Pokój/łóżko w Hostelu wynajmowane jest na doby.

• Doba hostelowa trwa od godziny 14:00 pierwszegodnia pobytu Gościa do godziny 11:00 dnia następnego.

• Niewymeldowanie się do godziny 11:00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

• W przypadku niewymeldowania się do godziny 11:00, obsługa Hostelu jest uprawniona dospakowania rzeczy Gościa bez jego obecności i przeniesienia ich w wyznaczone przez Hostel miejsce (Hostel nie odpowiada za pozostawione rzeczy).

• Pokój w Hostelu wynajmuje się po przedłożeniu dokumentu z aktualnym zdjęciem i adresemzameldowania: (dowodu osobistego lub paszportu); wypełnieniu karty meldunkowej wraz z akceptacją regulaminu Hostelu oraz po uregulowaniu całej zapłaty za pobyt. W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o zabranie przez opiekuna dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby niepełnoletniej.

• Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Hostelu tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

• Gość określa czas pobytu w Hostelu w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji, a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hostelową.

• Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji, Gość zgłasza w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju/łóżka. Życzenie przedłużenia pobytu Gościa nie wiąże Hostelu i może być uwzględnione wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc.

• Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju/łóżka innym osobom, nawet w przypadku, gdy nie upłynął okres pobytu za który uiścił należną opłatę.

• Gość Hostelu winien stawić się w Hostelu najpóźniej do godziny 21.00 w pierwszym dniu pobytu. Brak powiadomienia recepcji o późniejszym terminie przybycia do Hostelu jest równoznaczne z anulowaniem całejrezerwacji.

• Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przez Gościa.

• W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gości należność za całość zarezerwowanego pobytu nie ulega zmianie.

• Potrzebę wystawienia faktury VAT należy zgłaszać na recepcji w dniu przybycia do Hostelu. Faktura może być wystawiana najpóźniej do 7 dni od dnia zapłaty całej należności za pobyt w Hostelu.

§ 3
Zasady przebywania w Hostelu

• W Hostelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00.

• Przebywanie osób niezameldowanych w Hostelu powinno być wcześniej zgłoszone obsłudze Hostelu.

• Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie Hostelu od godziny 22:00 do godziny 8:00.

• Zachowanie Gości Hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

• Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, której zachowanie naruszyło Regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego, nawet w trakcie trwania doby hostelowej. Należność za pobyt nie podlega zwrotowi.

• Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który:

• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin

• wyrządził szkodę w mieniu hostelowym lub Gości

• wyrządził szkodę na osobie: Gości, pracowników Hostelu albo innych osób przebywających w Hostelu

• Hostel może odmówić przyjęcia Gościa także z innych ważnych powodów.

• Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych oraz zakaz posiadania i używania środków odurzających – osoby nieprzestrzegające tych zakazów zostaną obciążone karą w wysokości 200 PLN. Kara ta nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania.

• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach jakichkolwiek przyrządów i urządzeń zasilanych energią elektryczną tj.: grzałki, żelazka nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego oraz innych substancji i urządzeń niebezpiecznych.

• Gość jest zobowiązany do każdorazowego zamknięcia:

• pokoju wieloosobowego, w którym wynajmuje łóżko, w przypadku braku w nim fizycznie innych Gości Hostelu,

• pokoju wynajmowanego w całości.

• Przed wyjściem z pokoju należy wyłączyć światło i wszelkie urządzeniaelektryczne.

• Przy wymeldowaniu Gość ma obowiązek klucz pozostawić w recepcji lub w wyznaczonym przez Hostel miejscu.W razie zagubienia / niezwrócenia kluczapobierana jest opłata w kwocie 100 zł(słownie: sto złotych).

• Konieczność interwencji obsługi Hostelu i ochrony Hostelu w godzinach nocnych będzie skutkowała pobraniem opłaty w wysokości 200 PLN.

• Znalezione przez obsługę przedmioty będą przechowywane przez Hostel przez okres 1 miesiąca licząc od dnia wymeldowania, o ile bezwzględne obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 4
Zasady ponoszenia odpowiedzialności

• Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, środki pieniężne i inne dobra osobiste pozostawione w pokoju lub w innym miejscu na terenie Hostelu należące do Gościa, osób pozostających pod jego opieką oraz osób jego odwiedzających.

• Gość ma obowiązek zgłosić w recepcji w dniu przybycia wszelkie usterki zastane w pokoju. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.

• Gość ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu powstałe z jego winy, z winy osób, za które Gość ponosi odpowiedzialność lub z winy osób go odwiedzających.

• Gość powinien zawiadomić utrzymującego Hostel o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

• W wypadku celowego działania, Gość lub inna osoba będzieteż ponosić odpowiedzialność karną.

• W wypadku podejrzenia naruszenia przez Gościa porządku prawnego na terenie Hostelu, w szczególności popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Hostel niezwłocznie zawiadomi o w/w sprawie stosowne służby.

• Hostel nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Hostelu.

• Gość Hostelu ponosi odpowiedzialność za osobę jego odwiedzającą. W przypadku braku opuszczenia Hostelu przez osobę odwiedzającą w godzinach 22:00 - 8:00 Gość Hostelu zostanie obciążony dodatkowo za pokój/łóżko zgodnie z cennikiem Hostelu.

• Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu lub mienia należącego do Gościa, pozostawionego na terenie przylegającym do Hostelu.

• W wypadku, w którym Gościem jest osoba pozostająca pod opieką lub za którą działa inny przedstawiciel/pełnomocnik, zapoznanie się z treścią Regulaminu Hostelu Piaskowego i jego akceptacja przez opiekuna lub innego przedstawiciela wywiera skutek prawny dla Gościa.

• Hostel nie odpowiada za awarie i ich skutki wynikłe z:

• działania „sił wyższych” (awaria wody, awaria prądu, źródłowych przekaźników Internetu itp.

• winy Gości Hostelu,

• winy osób trzecich, za które Gość ponosi odpowiedzialność.

• Gość ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu i jakości świadczonych usług,funkcjonowania urządzeń, czy też porządku w Hostelu. Zgłoszenia takie należy kierować do Menadżera Hostelu, który to postara się do nich niezwłocznie ustosunkować.

§ 5
Ustalenia końcowe

• Hostel zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

• W cenę noclegu wliczone są: podatek Vat, pościel, kawa i herbata dostępne całą dobę. Hostel pobiera kaucję zwrotną w wysokości: 10 zł za ręcznik;

• Hostel dopuszcza możliwość zastosowania zniżki dla studentów, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.

• Wszelkie promocje są umieszczane na stronie internetowej Hostelu i są ważne do ich odwołania.

• Promocje nie łączą się ze sobą.

• Wszelkie udostępnione prze Gości dane osobowe są przetwarzane przez Hostel tylko i wyłącznie w celu realizacji usługi zakwaterowania oraz w przypadku konieczności dochodzenia przez Hostel praw zawartych w § 3 niniejszego regulaminu.

• Regulamin może ulec zmianie poprzez zamieszczenie nowego regulaminu na stronie Hostelu, ale nie wpływa to na rozpoczęte już rezerwacje.

• We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących przebywania i postępowania w Hostelu korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań obsługi Hostelu.

• Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Gości od przestrzegania zasad w nim zawartych.

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.


Adres

50-158 Wrocław 
ul. Piaskowa 15 


Dane kontaktowe

Email: hostel@hostelpiaskowy.pl 
Telefon: +48 609 162 375

Łącza
Oferta
Pokoje
Kontakt

Płatności

Nr konta:
31109024860000000117658642

Strona używa plików cookies. Klikając przycisk AKCEPTUJĘ wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.
AKCEPTUJĘ